Nyní máme většinu našich klientů zařazených v hiporehabilitaci, jelikož vzhledem ke věku naší psí terapeutky jsme se rozhodli jí už šetřit, i přes to, že jí práce s klienty pořád baví. Omezujeme tedy její terapeutické aktivity už pouze na osvětovou činnost a sem tam nějakého klidného klienta, který s námi spolupracuje v systému komplexní péče. V případě zájmu o individuální či skupinovou canisterapii Vám rádi doporučíme někoho z našich šikovných kolegů. Pro pár speciálních klientů, zařazujeme felinoterapii, ale vzhledem k časové náročnosti a složitější logistice cestování s kočkou tohoto využíváme opravdu jen výjimečně.

 

HIPOREHABILITACE

Hiporehabilitace je účinnou alternativně-terapeutickou metodou, avšak pouze v případě pravidelné práce s klientem podle individuálních plánů a s vytyčením konkrétních a reálných cílů. V případě nepravidelné docházky není možno tyto cíle efektivně naplňovat a poté není působení zvířete možno zahrnout do terapeutické aktivity, ale spíše do aktivit volnočasových a aktivačně motivačních. Hiporehabilitaci v rámci speciální pedagogiky je optimální zařazovat do komplexní péče v minimální četnosti 1x týdně, aby bylo možno zaznamenat její pozitivní působení a hodnotit její efektivitu. Pro nejefektivnější terapeutické výsledky je vhodná docházka 2x týdně, kdy u klientů dochází k poměrně rychlým pozitivním změnám. Prosím, nepleťte si hiporehabilitaci se svezením dítěte na koni, tomu jsou určeny jiné instituce.

Terapeutická jednotka je buďto individuální či skupinová (2 - 5 klientů), v délce 20 až 30 minut - dle intenzity činnosti, momentálních možností a potřeb klienta. Délka terapie je volena tak, aby bylo maximálně využito koncentrace klienta na danou činnost.

Osvětové akce jsou přizpůsobeny potřebám zařízení.

V případě zájmu o hiporehabilitaci prosíme o dodání zprávy od lékaře, který Vám potvrdí vhodnost zařazení hiporehabilitace do komplexní péče a zprávy od psychologa / psychiatra a z PPP / SPC,

Před zahájením zooterapie prosíme klienty / zákonné zástupce klientů o vyplnění souhlasu se zooterapií, případně vstupního dotazníku pro zařazení do zooterapie.

 

V případě spolupráce se zařízením, odpovědného pracovníka zařízení prosíme o:
 1. zajištění souhlasu klienta s hiporehabilitací (případně zákonného zástupce)
 2. vyplnění vstupního dotazníku pro zařazení do zooterapie - pro každého klienta pravidelné a cílené terapeutické aktivity zvlášť
 3. poskytování informací o klientovi: potřeby a možnosti, vztah ke zvířatům,  zvláštnosti v chování, aktuální stav klienta a změny od předchozí zooterapie
 4. pomoc při zajištění bezpečného pohybu klientů v objektu se zvířaty, zejména dodržováním bezpečnostních nařízení.

Zásady bezpečnosti při pohybu po areálu - HIPOREHABILITACE:

Při vstupu do areálu jsou všichni povinni chovat se tak, aby nedocházelo k vědomému plašení zvířat - nevytvářet zbytečný hluk a neprovokovat zvířata k pohybu a aktivitám, které by mohly mít za následek úrazy nebo ohrožení.  Ke zvířatům se klienti ani jejich doprovod NIKDY nepřibližují bez jejich dřívějšího oslovení + ke koním se nikdo nepřibližuje zezadu.

Bez souhlasu odpovědné osoby je přísně zakázáno vstupovat prostoru do stájí a do prostorů, které nejsou určeny pro zooterapii.

Při jízdě na koni jsou všichni povinni nosit pomůcky ke zvýšení své bezpečnosti, jako jsou přilby, bezpečností vesty, vhodné oblečení a obuv.

Před krmením zvířat jakýmikoli pamlsky je nutné zeptat se na souhlas odpovědné osoby

Klienti i jejich doprovod jsou v objektu povinni okamžitě uposlechnout pokynů odpovědných osob.

V celém areálu je přísný zákaz kouření.CANISTERAPIE

Vhledem k věku naší psí dámy je možné domlouvat již pouze programy osvětové činnosti. Osvětové akce jsou přizpůsobeny potřebám zařízení a vše záleží na předchozí dohodě. V případě zájmu o jiné aktivity nás kontaktujte a my Vám doporučímě někoho z našich spolupracujících kolegů.

 

Odpovědného pracovníka zařízení prosíme o:

 1. zajištění souhlasu klienta s canisterapií (případně zákonného zástupce) - i při osvětové akci dochází ke kontaktu se psem
 2. vyplnění vstupního dotazníku pro zařazení do zooterapie - pro každého klienta pravidelné a cílené terapeutické aktivity zvlášť
 3. poskytování informací o klientovi: potřeby a možnosti, vztah ke zvířatům,  zvláštnosti v chování, aktuální stav klienta a změny od předchozí zooterapie
 4. pomoc při zajištění bezpečného pohybu klientů v objektu se zvířaty, zejména dodržováním bezpečnostních nařízení - viz. níže

 

 


U VŠECH ZOOTERAPIÍ JE SAMOZŘEJMOSTÍ, ŽE:

terapeut:
 • je odborným pracovníkem v oboru s odpovídající praxí s širokou škálou klientů
 • má odborné vzdělání, které ho opravňuje k samostatné práci s klientem a k náhledu do jeho osobní dokumentace
 • dobře zná svá zvířata, dokáže předpokládat jejich reakce a zodpovědně vybírá vhodné zvíře na danou aktivitu
 • má u sebe očkovací průkaz zvířat prokazující jejich platné očkování a odčervení
 • je povinnen dodržovat mlčenlivost o osobních údajích klienta

zvíře:

 • je připraveno podle propozic certifikačních zkoušek zvířat v zooterapii
 • je v dobrém zdravotním stavu, pravidelně kontrolováno veterinárním lékařem, popřípadě fyzioterapeutem
 • je pravidelně očkováno a odčervováno
 • je pravidelně ošetřováno BIO prostředky proti vnějším parazitům

 

 

Terapie může být přerušena, ukončena či neuskutečněna ze strany provozovatele z důvodu:

a)     přetrvávající únavy zvířete
b)     nemoci nebo úrazu zvířete
c)     nemoci terapeuta
d)     nevyhovujícího vztahu mezi zvířetem a klientem

 

Nikdo (žádná osoba ani zvíře) nesmí být ke vzájemnému kontaktu nucen.

Zooterapie se účastní pouze klienti, kteří podepsali souhlas. V případě nezletilých klientů (nad 15 let) je jejich podpis doplněn o podpis zákonného zástupce.

Při vzájemné interakci klienta se zvířetem je zvíře pod neustálým dohledem, i když mohou být případy, kdy klient se zvířetem pracuje samostatně.

 

 

V případě zájmu o zooterapii nás kontaktujte nejlépe prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, ve kterém uvedete své představy a přání a domluvíme se na možnostech jejich realizace. 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01