V rámci speciálně-pedagogické péče se zaměřujeme na výchovu, vzdělávání a terapii klientů se speciálními potřebami.

Pod vedením speciálního pedagoga se rozvíjí:

 • PERCEPČNÍ FUNKCE
  • zrakové vnímání
   • orientaci v prostoru (makro i mikroprostoru)
   • pravo-levou orientaci
   • orientaci v tělesném schematu
   • levo-pravý pohyb očí
   • zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů...)
   • zrakovou analýzu a syntézu
   • zrakovou paměť
  • sluchové vnímání
   • sluchovou orientaci
   • sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět)
   • vnímání a reprodukci rytmu
   • schopnost sluchové analýzy a syntézy
   • sluchovou paměť
 • KOGNITIVNÍ FUNKCE
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení
   • logické myšlení
   • abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
  • řeč
   • artikulaci a artikulační obratnost
   • slovní zásobu a její adekvátní využívání
   • komunikační schopnosti
  • předmatematické a matematické představy
   • předčíselné a číselné představy
   • chápání číselných řad
   • orientaci v čase
   • vnímání struktury čísla
   • schopnost provádění matematických operací
 • MOTORICKÉ FUNKCE
  • hrubou a jemnou motoriku (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
  • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
  • motorickou koordinaci (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
  • grafomotoriku

Speciálně pedagogická terapie je většinou kombinována s poradenskou činností, při které rodiče naučíme pracovat s dětmi efektivním a respektujícím způsobem. V rámci terapie se zároveň pracuje s motivací, aktivizací nebo relaxací, hodnotami, sebepojetím, mantinely, rozhodováním a dalším.

 

 

Kdo jsou naši klienti?

Našimi klienty jsou nejčastěji děti předškolního a školního věku, se kterými pracujeme pravidelně, podle individuálního rehabilitačního plánu.

 

Jak to u nás chodí?

Na začátku spolupráce provedeme vstupní vyšetření, analýzu zpráv od lékařů a z dalších odborných pracovišť a pohovor s rodiči, na kterém si společně určíme cíle a vzájemná očekávání. Následně vypracujeme individuální rehabilitační plán, který je jakýmsi harmonogramem všech terapií v rámci týdenního programu dítěte. Rehabilitační plán je zpracován tak, aby za podpory jednotlivých oborů docházelo k co největšímu efektu terapie, byla respektována individualita dítěte a jeho momentální potřeby a možnosti. Vždy je třeba myslet na to, že dítě je především dítětem a tak bychom měli ctít jeho přirozenou potřebu hry. Právě proto sestavujeme individuální plán na míru každému klientovi tak, aby docházelo k maximálnímu využití jeho potencionálu, co nejvíce aktivit bylo pro dítě hrou a nedocházelo k jeho přetěžování, což dlouhodobě vede ke stagnaci jeho rozvoje. Stejně tak, jako by plán neměl přílišně zatěžovat dítě, musí vyhovovat i životnímu stylu rodiny - aby plán byl opravdu ze strany rodiny dodržován a ne jen akceptován nebo plněn jen částečně, nesmí jí nadměrně omezovat.

Vstupní vyšetření a většinou i následné terapie a konzultace provádíme v domácím prostředí dítěte, kde můžeme pozorovat jeho přirozené chování, můžeme zhodnotit a případně upravit prostředí, ve kterém dítě tráví nejvíce času a na jehož podnětnosti závisí další rozvoj, probereme s rodiči jednotlivé hračky a pomůcky, které mají doma a ukážeme si možnosti jejich využití v rámci domácí podpory terapie. 

Samotné terapie probíhají pod vedením speciálního pedagoga, který s dítětem provádí jednotlivé soubory cvičení na posílení, úpravu a rozvoj jednotlivých oblastí. Následně dostanou děti individuální plán cílených aktivit na podporu terapie, které provádějí doma s rodiči. Během speciálně-pedagogické terapie spolupracujeme s kolegy z dalších oborů, kteří pracují na podpoře terapie v rámci komplexního individuálního plánu, dalšími specialisty a specializovanými pracovišti, které mají dítě v péči a v neposlední řadě se školkou / školou.

 

Diagnostika

Plošně nediagnostikujeme, jelikož zastáváme názor, že v určitých případech pak dochází k diagnostickému škatulkování, které děti z dlouhodobého hlediska znevýhodnňuje. Pokud je to ale třeba, diagnostiku provádíme. Diagnostikujeme na základě osvědčeného postupu sestaveného z několika hodnotících škál, subtestů a pozorování. I při diagnostice uplatňujeme individuální přístup a každému dítěti nabízíme optimální podmínky pro dosažení co nejobjektivnějšího výsledku.

 

Diagnostika školní zralosti a připravenosti

Naše dlouhodobé klienty, u kterých nadešla otázka zda nastoupit do ŽŠ nebo zvážit odklad školní docházky, provádíme diagnostiku školní zralosti a připravenosti podle škálových subtestů a standardizovaného testu MaTeRS mapujícího školní připravenost. V případě, že se prokáže školní nezralost, navazujeme spolupráci se spádovým školským poradenským zařízením, které ověří výsledky vyšetření dalšími metodami a vydá stanovisko. Tento postup jsme zvolili z několika důvodů. Za prvé jsou výsledky objektivnější, když je dítě dělá v prostředí jemu známém a s lidmi, se kterými je zvyklé spolupracovat a za druhé nejsme pro plošné odesílání dětí do poraden, tuto variantu volíme až je-li k tomu opravdu důvod a potřebujeme oficiální stanovisko školského poradenského zažízení.

 

 

Metoda dobrého startu

S dětmi před nástupem do ZŠ a s dětmi s odloženou školní docházkou pracujeme s Metodou dobrého startu. Jedná se o ucelený systém pedagogické terapie (nejedná se o učení), která je speciálně navržena tak, aby hravou a nenásilnou formou upravovala a rozvíjela zrakové a sluchové vnímání, vnímání a reprodukci rytmu, pravolevou a prostorovou orientaci, řeč, myšlení, pozornost, jemnou a hrubou motoriku. Základem každého setkání, které trvá 60 minut a probíhá 1x týdně bez přítomnosti rodičů, je jedna lidová píseň a od ní se odvíjí veškeré další terapeutické aktivity - rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení. Jedná se o ucelený systém, jehož náročnost se s každou další terapií postupně zvyšuje. To znamená, že je nutné absolvovat celý modul, tzn. 25 setkání (někdy je třeba setkání více, protože se určitá složitější cvičení nezvládnou v rámci 1 setkání - tempo je voleno vždy podle konkrétního dítěte, jeho potřeb, možností a schopností). Terapie probíhá individuálně nebo ve skupině. Děti zažijí pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Metoda dobrého startu je akreditovaná MŠMT jako preventivní a reedukační terapie pro děti.

 

Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovy

Často nás oslovujíí rodiče s žádostí o pomoc při výchově svého dítěte. Často si nevědí rady s jeho chováním, motivací, aktivizací a přístupem ke vzdělávání... Pamatujte si, že je to vše jen o Vašem přístupu, o tom jak si nastavíte priority a mantinely a o tom jak se s tím vyrovnáte především ve své hlavě. Mnohdy je nedorozumění vyvoláno pouze touhou rodiče dítě někam zařadit, poskytnout mu dostatek podnětného a formujícího prostředí, které například on neměl. Jste si ale jistí, že to je to, co chce i Vaše dítě? Máte teď pocit, že Vaše dítě nemůže ve svém věku vědět co chce? Omyl. Děti, bytůstky nepoznamenané životem dnešní doby, ještě vnímají svět na základě instinktů a rozhodně vědí co je pro ně dobré a co naopak ne. Nechte je podílet se na tvorbě jejich života nebo jim alespoň dejte pocit, že jejich názor berete vážně.

V rámci výchovy a socializace dítě od rodičů postupně přebírá návyky, hodnotový systém a životní postoje, učí se mnoha věcem, napodobuje chování dospělých a ztotožňuje se s jejich interakcí vůči ostatním. Rodiče dítěti zrcadlí svět a jeho zákonitosti a ono přejímá odraz, který mu předávají. Jako rodiče do výchovy svých dětí přitom často přenášíme postupy, které si neseme ze svého dětství. Jsou nám vlastní, ač s některými z nich nemusíme souhlasit. A někdy si ani nemusíme uvědomovat, že kopírujeme nežádoucí, mnohdy dokonce devastující zažité stereotypy, které jsme v rodinném společenství získali, což se nezřídka děje ve stresových situacích.

Společně můžeme rozebrat Vaše ocekávání a nastavit vhodný výchovný přístup právě pro Vaše dítě, Vaši rodinu tak, aby jste se vyhnuli zbytečným konfkiltům plynoucím z větší části z nedorozumění.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01