ZOOTERAPIE  je terapeutická metoda využívající pozitivního působení zvířete na člověka v rovině psychické i fyzické.

Jedná se o nadřazený pojem, který se dále člení podle toho, jaké zvíře je v rámci terapeutického působení na klienta využíváno.

V současnosti je zooterapie již z větší části realizována odborníky, kteří jsou v příslušném oboru vzděláni a s klienty pracují podle propracovaných metodik, ověřených postupů a norem. Jedině odborně vedenou činnost lze považovat za terapii. Aktivity prováděné proškolenými laiky spadají do volnočasových aktivit.                  

Mezi nejznámější zooterapie patří:

 • canisterapie – pes
 • hiporehabilitace – kůň
 • felinoterapie – kočka
 • delfinoterapie – delfin

Existuje ale ještě řada dalších zvířat, která se v tomto oboru uplatňují. Jsou to např. lamy, kozy, ovce, králící, morčata, ptactvo, rybičky a dokonce i hmyz.           

 

Hiporehabilitace a canisterapie, jakožto dvě nejpropracovanější odvětví zooterapie, se rozdělují ještě na několik podsekcí podle konkrétního využití zvířete při práci s klientem.

 

HIPOREHABILITACE:

Hiporehabilitace je nadřazený pojem pro veškeré aktivity spojené s terapií člověka pomocí koně. Dále hiporehabilitace se dělí podle konkrétních cílů a metod práce s klientem.

Hipoterapie je metoda využívající rehabilitačního pohybu koně a jeho přenosu na člověka v rámci fyzioterapie, za současného pozitivního působení na psychiku klienta.

Aktivity s využitím koní se řadí mezi speciálně-pedagogické terapie a k naplnění daných cílů využívá již prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm zahrnující péči o něj a v neposlední řadě práci s koněm ze země a ježdění. Kůň je zde využíván jako prostředek k motivaci a aktivizaci klienta se speciálními vzdělávacími potřebami za účelem dosažení co nejvyššího stupně adaptability na okolní prostředí a speciálně-pedagogické nápravy.

Psychoterapie s využitím koní využívá také, jako aktivity s využitím koní, veškeré činnosti kolem koní, ale v tomto odvětví klienti se speciálními potřebami dochází za koňmi v rámci podpory komplexního terapeutického působení v oblasti psychologie, psychiatrie a psychoterapie.

Parajezdectví je pojem obecně používaný pro jezdecký sport osob s handicapem. V ČR se závodí ve dvou disciplínách - paradrezuře a paravoltiži. Paradrezura je soutěž vyžadující přesné provedení předepsaných cviků v různých chodech koně na pískovém obdélníku s písmeny, kdy jezdec samostatně vede koně ze sedla. Paravoltiž je gymnastické cvičení na neosedlaném koni, který se pohybuje v různých chodech na kruhu kolem osoby (lonžéra), která ho lonžuje (vede).

 

CANISTERAPIE:

Canisterapie je cílené působení psa za účelem pozitivního ovlivňování psychického a fyzického stavu člověka.

Aktivity za pomoci psů - tento typ zooterapie si klade za cíl zejména aktivizaci klienta. Konkrétní cíle sestavuje zooterapeut ve spolupráci s ošetřujícím s odborným personálem. Může provádět i proškolený laik. U tohoto typu zooterapie se jedná zejména o přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta.

Terapie za pomoci psů - přímé, terapeutické, působení zvířete na člověka. Terapií se zde rozumí působení na narušenou funkci s cílem navrácení do původního stavu či přiblížení k normě. Terapii za pomoci zvířete může provádět pouze proškolený profesionál. V případě proškoleného laika je vždy nutná asistence profesionála v daném oboru, který stanovuje cíle a průběh práce s klientem. Odborník pracuje s klientem a proškolený laik pracuje se zvířetem na vytvoření co nejlepších podmínek k dosažení vytyčených cílů a kooperuje s činností profesionála. Cílem může být posílení žádoucího chování nebo utlumení nežádoucího chování. Například léčení fobií nebo nácvik nových dovedností, jako mluvení a chůze.

Vzdělávání za pomoci psů - zde se jedná o přirozený nebo cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na rozšíření, zatraktivnění a zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu.  Hlavním cílem tohoto typu intervence je zvýšení motivace ke vzdělávání a osobnostnímu růstu. Zde je nutné současné působení odborného pedagogického pracovníka a zooterapeutického týmu tak, aby docházelo k efektivnímu plnění vytyčených cílů.

Krizová intervence za pomoci psů - využití pozitivního až léčebného působení zvířete za účelem odbourání stresu, zlepšení psychického i fyzického stavu klienta při nebo po traumatizující události. Hlavním úkolem zooterapeutického týmu je poskytování pomoci obětem katastrof a neštěstí na místě pohromy nebo v jejím okolí. U těchto klientů je vždy nutné počítat s možností rozvinutí posttraumatického stavu, čemuž se zooterapeut snaží předejít aplikací vhodně volené techniky zooterapie.

Všechny výše zmíněné metody zooterapie lze provádět v rámci individuální zooterapie, kdy se intervence soustředí na konkrétního jedince a práci s ním, aby došlo k co nejlepšímu naplnění individuálních cílů dané jednotky či v rámci skupinové zooterapie, kde je kladen důraz na naplňování cílů skupiny a využívání jejího působení na jednotlivé členy vzájemně.

V Duhové cestě se specializujeme především na zooterapii v rámci speciálně-pedagogické terapie u handicapovaných a hypersenzitivních jedinců.

Našim cílem je umožnit klientům prožitek prostřednictvím kontaktu se zvířetem propojeným s terapeutickými aktivitami, které nenásilným způsobem vedou klienta k dosažení požadovaných výsledků.

Ke každému klientovi přistupujeme zcela individálně, respektujeme jeho přání a potřeby. Vždy přizpůsobujeme terapii momentálnímu stavu klienta a zvířete, což znamená, že nikdy nedokážeme předem říci jak přesně bude terapie probíhat. U nás se nesetkáte s žádnými zajetými šablonami terapeutické intervence, jelikož dáváme možnost spontánímu průběhu před nalajnovaným postupem. Pouze takto dokážeme maximálně využít momentální senzitivity klienta i zvířete pro řešení konkrétních emocí, problémů či dysfunkcí.

Jsme přesvědčení, že skuteční zvířecí terapeuti přesně vědí kdy, co, jak a proč mají dělat. A pokud to nevědí, nejsou to rození terapeuti :-) Proto vždy dáme na názor našich zvířecích kolegů a při terapii s klientem vždy sledujeme i projevy zvířete, které mnohdy zrcadlí klientovo chování a jeho skryté pocity. S tímto pak společně pracujeme tak dlouho dokud nedojdeme ke společně vytyčenému cíli.

Našim klientům pomáháme zejména s:

 • kompenzací nedostatků
 • začleněním do kolektivu
 • rozvojem komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • rozvojem hrubé a jemné motoriky
 • cvičením paměti, prostorové orientace, pozornosti, koordinace a obratnosti
 • relaxací, sebeuvědoměním, zlepšením sebehodnocení
 • řešením výchovně-vzdělávacích potíží, sociálně patologických jevů aj.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 05.12.2018 12:42:01