DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

CANISTERAPIE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

Terapeutické schopnosti psů lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně-pedagogickou terapii za pomoci psů (označována AAT - terapie s využitím psů). Příležitostněě působíme i v jiných oblastech canisterapie, v rámci dobrovolnické činnosti.     

V rámci speciálně-pedagogické terapie pes působí v rovině pedagogické a psychologické a tím pomáhá u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a další. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. Nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem, přičemž lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách. Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta, terapie navozuje stav relaxace,  poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího. V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci poruchy provádí sám pes.

 

Našim klientům pomáháme zejména:

 • s rozvojem oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací...)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • se začleněním do kolektivu, rozvojem komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • se sebeuvědoměním, zlepšením sebevědomí a sebehodnocení
 • s rozvojem samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • se zlepšením koordinace a obratnosti
 • s relaxací a autoregulací
 • s řešením výchovně-vzdělávacích potíží, sociálně patologických jevů a dalším


Canisterapii, narozdíl od hiporehabilitace, aktuálně neposkytujeme jako samostatnou terapii, ale pouze v rámci speciálně-pedagogické péče  v terapeutické školičce pro děti se speciálními potřebami, v Kralupech nad Vltavou. Je zařazována jak v rámci předškolní terapeutické péče, tak u ambulantních klientů v rámci komplexní péče. Využívána je nepravidelně, dle aktuální potřeby daných klientů. Canisterapii jsme byli nuceni omezit z důvodu odchodu naší canisterapeutické fenky do psího důchodu - nyní pracuje jen pokud se jí chce a to spíše formou poskytování společnosti mladému canisterapeutickému psovi s tím, že se občas nechá pohladit klientem. Vzhledem k omezeným možnostem působení psa v terapii, máme veškerou terapeutickou kapacitu pokrytou působením v našem zařízení.

 

 

 

aktualizováno: 02.08.2020 22:55:58