DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

HIPOREHABILITACE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení koně na zdraví člověka.

Terapeutické schopnosti koní lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně-pedagogickou terapii za pomoci koní (označována AVK - aktivity s využitím koní).         

V rámci této terapie kůň působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a další. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. Nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem - lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta již práce ve stáji, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země i samotné ježdění. Při správném vedení speciálně-pedagogické terapie za pomoci koní lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta, terapie navozuje stav relaxace, poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího. V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci poruchy provádí sám kůň. Koně jsou vybíráni pro klienta cíleně, vždy na základě individuálních potřeb. Pro klienty, kteří potřebují podpořit, posílit sebevědomí a dodat odvahu vybíráme koně spolupracujícího, laskavého a pečujícího. U klientů, kteří nemají zcela zvládnuté chování vůči okolí, vlastní emoce a sebeovládání, vybíráme koně, který je nerespektující, netolerantní a nic nedá dětem klientům zadarmo - zvládnutí takového koně je podmíněno zvládnutím sama sebe.

 

Prosím, nepleťte si hiporehabilitaci se svezením dítěte na koni, k tomu jsou určeny jiné instituce. Speciálně-pedagogická terapie za pomoci koní je u nás určena výhradně pro klienty se speciálními potřebami.

 

Našim klientům pomáháme zejména:

 • s rozvojem oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací...)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • se začleněním do kolektivu, rozvojem komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • se sebeuvědoměním, zlepšením sebevědomí a sebehodnocení
 • s rozvojem samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • se zlepšením koordinace a obratnosti
 • s relaxací a autoregulací
 • s řešením výchovně-vzdělávacích potíží, sociálně patologických jevů a dalším

 

Terapeutická jednotka je vždy plánována individuálně, podle aktuálních možností a potřeb daného klienta / klientů (zařazena je např. péče o koně - znalost jednotlivých činností, pomůcek a posloupností,  přivedení koně z pastviny - poznání vybraného koně, jeho ohlávky a vodítka, odchycení, nandání ohlávky a vodítka, prosazení se a odvedení od stáda, práce ze země - plnění určitých úkolů společně s koněm, ovládání koně...).

Terapie trvá cca 20 - 25 minut. Je možno se účastnit od věku 3 let. U starších klientů je možno spojit dvě terapeutické jednotky, tzn. 40 - 50 minut. Délka terapie je přímo závislá na potřebách a možnostech daného klienta, zásadní je pak schopnost udržení pozornosti a unavitelnost.

Cena za hiporehabilitační jednotku je 250,- Kč / 20-25 minut.

Speciálně-pedagogická terapie za pomoci koní je efektivní v případě pravidelné práce s klientem, podle individuálních plánů, a s vytyčením konkrétních a reálných cílů. V případě nepravidelné docházky není možno tyto cíle efektivně naplňovat a poté není působení zvířete možno zahrnout do oblasti terapie, ale spíše do aktivit volnočasových a aktivačně motivačních. Optimální četnost terapie je 1x týdně 20 - 50 minut (aby bylo možno zaznamenat její pozitivní působení a hodnotit její efektivitu).

 

V případě zájmu o hiporehabilitaci nás kontaktujte a společně zhodnotíme vhodnost této terapie pro daného klienta. Následně od Vás budeme potřebovat vyplnění souhlasu s terapií (zašleme e-mailem nebo je možné si u nás vyzvednou tištěnou verzi) a dodání zpráv od specialistů (psycholog, psychiatr, neurolog, PPP/SPC...). 

 

Zásady bezpečnosti při pohybu po areálu - HIPOREHABILITACE:

Při vstupu do prostoru, kde probíhá hiporehabilitace, jsou všichni povinni chovat se tak, aby nedocházelo k vědomému plašení zvířat - nevytvářet zbytečný hluk a neprovokovat zvířata k pohybu a aktivitám, které by mohly mít za následek úrazy nebo ohrožení. 

Při čekání na terapii je nutné chovat se tak, aby nedocházelo k rušení té aktuálně probíhající - čekání v klidu a tichosti opodál.  Buďte ohleduplní, někteří klienti mají strach z jiných lidí nebo výraznou poruchu pozornosti a soustředění, proto vždy každému klientovi poskytujte dostatek soukromí a klieu na terapii. Až příjde Váš čas, vyzveme Vás.

Ke zvířatům se klienti ani jejich doprovod NIKDY nepřibližují bez přítomnosti terapeuta. Vždy je třeba zvíře oslovit, pokud se k němu přibližujeme. Ke koním NIKDY nechodíme zezadu.

Je přísně zakázáno vstupovat prostoru výběhu bez přítomnosti terapeuta.

Při jízdě na koni (ježdění bez jištění terapeutem u starších dětí) jsou všichni povinni nosit pomůcky ke zvýšení své bezpečnosti, jako jsou přilby, bezpečností vesty, vhodné oblečení a obuv.

Před krmením zvířat jakýmikoli pamlsky je nutné zeptat se na souhlas terapeuta.

Klienti i jejich doprovod jsou v prostoru vyhrazeném pro hiporehabilitace povinni okamžitě uposlechnout pokynů odpovědných osob.

V prostoru, kde probíhají hiporehabilitace, je přísný zákaz kouření.

 

aktualizováno: 02.08.2020 22:55:58